FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य सम्बन्धी LMIS प्रतिवेदन सम्बन्धमा

दर्ता आर्थिक वर्ष:

कैफियत: 
दर्ता नभएको

दर्ता महिना:

दर्ता गते:

दर्ता वर्ष:

दर्ता चलानी प्रकार:

सबैलाई देखाउने हो?: 
दर्ता चलानी नं: 
००