FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शान्तिनगर गाउँपालिकाको पञ्च बर्षिय शैक्षिक योजना (२०७८/७९-२०८२/८३) ८०/८१ 12/03/2023 - 13:36 PDF icon शान्तिनगर गाउँ शिक्षा योजना (२०७८-७९ देखी २०८२-८३ सम्म).pdf
शान्तिनगर शैक्षिक सूचना २०८० ८०/८१ 11/23/2023 - 14:55 PDF icon शान्तिनगर शैक्षिक सुचना २०८०.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 06/19/2023 - 11:33 PDF icon RIAP_Shantinagar_Final Draft.pdf
शान्तिनगर गाउँपालिकाको स्थानिय पाठ्यक्रम (१-५) ७९-८० 10/21/2022 - 11:08 PDF icon srm final book 000 (1).pdf
करारमा स.का तथा परिचालिका छनौट गर्ने पाठ्यक्रम २०७९ ७९-८० 09/26/2022 - 20:20 PDF icon करारमा स.का तथा परिचालिका छनौट गर्ने पाठ्यक्रम २०७९.pdf
खानेपानी,सरसफाईतथास्वच्छता)WaSH) योजना २०२०-२०३० ७८/७९ 06/26/2022 - 22:02 File WashplanReport Shantinagar.docx, PDF icon वास पलान सन् २०२२.pdf
स्वास्थ्य प्रोफाइल- शान्तिनगर गाउँपालिका ७४/७५ 10/07/2018 - 11:03 PDF icon HealthProfile-ShantinagarGaPa.pdf
शान्तिनगर गाउँपालिकाको प्रोफाइल ७५/७६ 08/16/2018 - 14:23 PDF icon Santinagar Ghaupalika Profile-2075-Final.pdf
शान्तिनगर गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय दाङबाट आ.ब. २०७५/७६ मा हुने खरिद कार्यका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी फारम ७५/७६ 08/14/2018 - 12:32 PDF icon CCF08132018.pdf