FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०-८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 09/24/2023 - 22:33 PDF icon RED_BOOK_SHANTINAGAR.pdf

शान्तिनगर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

८०/८१ 08/21/2023 - 17:19 PDF icon शान्तिनगर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०.pdf

आ.व.२०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/26/2023 - 11:48 PDF icon आ.व.२०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

शान्तिनगर गाउँपालिकाको चौधौं गाउँसभामा प्रस्ततु बजेट तथस कार्यक्रम- २०८०/०८१

७९-८० 06/26/2023 - 11:45 PDF icon बजेट बक्तब्य-२०८०-०८१.pdf

आ.व. २०७९-८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 11/02/2022 - 15:50 PDF icon Red Book 2079-080.pdf

शान्तिनगर गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँ गाउँसभामा प्रस्ताव भएका नीतिगत निर्णयहरु

७९-८० 07/18/2022 - 21:17 PDF icon शान्तिनगर गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँ गाउँसभामा प्रस्ताव भएका नीतिगत निर्णयहरु.pdf

शान्तिनगर गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट बक्तब्य-२०७९/०८०

७९-८० 07/18/2022 - 21:12 PDF icon शान्तिनगर गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट बक्तब्य-२०७९-०८०.pdf

आ.व.२०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/26/2022 - 22:14 PDF icon आ.व.२०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

शान्तिनगर गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट बक्तब्य-२०७९/०८०

७८/७९ 06/26/2022 - 22:07 PDF icon बजेट बक्तब्य २०७९-८०.pdf

बार्षिक बजेट आ.व. २०७८-०७९

७८/७९ 10/20/2021 - 16:27 PDF icon 63c228d55e952.pdf

Pages